دکتر منوچهر شیخ سلیمی

دکتر منوچهر شیخ سلیمی

گروه کودکان دانشکاه تبریز

سمت ها: استاد گروه کودکان دانشکاه تبریز
درمان: گروه کودکان دانشکاه تبریز
مدرک تحصیلی: Doctor
اداره : Röntgenstr. 9 67133 Maxdorf Germany
روزهای کاری: دوشنبه, پنجشنبه, شنبه