فتوتراپی بدون چشم بند نوزادان

۱ ۱۳۹۴-۰۸-۱۴

IMG_8743

نسل سّوم سیستم فتوتراپی بدون چشم بند نوزادان (Bilicold S)

device2

در سال ۱۳۹۳ سیستم فتوتراپی بیلیکولد -اس طراحی و ابداع شد این سیستم به گونه ایی طراحی شده که نوزاد در تخت خواب خود می خوابد و دستگاه روی نوزاد قرار می گیرد و در این سیستم نه تنها نیازی به چشم بند وجود ندارد بلکه تمام امتیازات بیلیکولد را دارا می باشد

trend3


نسل چهارم ( New )